Φωτοβολταϊκά Συστήματα (διασυνδεδεμένο δίκτυο)

  Φωτοβολταϊκά Συστήματα Φ/Β του Ειδικού προγράμματος Στεγών Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων-Το Ειδικό Πρόγραμμα ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2009 στην Ηπειρωτική Χώρα και στα Διασυνδεδεμένα σε αυτή Νησιά.-Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ), μετά τη διερεύνηση που έγινε για διαθέσιμα περιθώρια ισχύος στον ηλεκτρικό χώρο κάθε…