Φωτοβολταϊκά Συστήματα (διασυνδεδεμένο δίκτυο)

  Φωτοβολταϊκά Συστήματα Φ/Β του Ειδικού προγράμματος Στεγών Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων-Το Ειδικό Πρόγραμμα ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2009 στην Ηπειρωτική Χώρα και στα Διασυνδεδεμένα σε αυτή Νησιά.-Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ), μετά τη διερεύνηση που έγινε για διαθέσιμα περιθώρια ισχύος στον ηλεκτρικό χώρο κάθε…

Net Metering – Ενεργειακός Συμψηφισμός

            Αυτοπαραγωγή ή αλλιώς Net Metering Εκμεταλλευτείτε την ηλιακή ενέργεια και σταματήστε να πληρώνετε ΔΕΗ για πάντα με Ενεργειακό Συμψηφισμό για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους. Το net-metering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του ή και όλο, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το…